top of page

Fiskeregler for vassdraget Hola og Langsjøen. Hola fiskeforening.

 

§1. Fiskeområde:

      Fiskereglene gjelder for området Trangdalen bru, Elgpiggen, Gloføken, (allmenningsvarden), følger så allmenningsgrensen til Kvernvikhøgda.               Videre følger den kommunegrensen Tolga-Os til Kula, Vola tilbake til Trangdal Bru. Reglene gjelder hele Langsjøen i Tolga kommune. Reglene    

      gjelder ikke for Øversjøen m. utløp, Håkkåtjern, Stortjern, Orvtjern i Orvdalen, Loken i Svartdalen og Langtjern ved Brattegga.  Fluefiskesonen               går fra Sønmør-brua og nordover til brua ved Stormoen/Brennmoen.

 

§2. Fredning:

      Ørreten er fredet i hele vassdraget i gytetiden 1. september til 15. november.

      Harren er fredet i hele vassdraget i gytetiden 1. mai til 1. juni.

      Fredningsreglene gjelder alle, også barn under 16 år.

 

§3. Fiskeredskap i elver, bekker og vann:

      Det innføres et generelt forbud mot å bruke bunden redskap (garn, ruse og not) til all fiske i elver, bekker og vann. Det er lov å bruke all annen              fiskeredskap. Unntak: fluer skal ikke ha mothake og unntak jfr. §16 i fiskereglene. «Fiske for alle» sonene i elva Hola er ikke det samme som    

      fritt fiske jfr. §5 bokstav d, og §20, Lov 1992-05-15 nr 47 Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

 

§4. Fiske i bekker (særskilte regler):

      Tillat fisketid i bekker er fra 01.06 – 01.09.

       I sidebekkene til Langsjøen og Hola elv, er minstemål på ørreten 18 cm.

       (§4. Fiske i bekker, gjelder alle også barn under 16 år).

 

§5. Fluefiskesone (særskilte regler):

      Tillat fisketid i fluefiskesonen er fra 01.06 – 15.10.

      - Fiskeredskaper som er tillatt er kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.
      - Fluer skal ikke ha mothake.

      - Det er tillat å bruke hov som hjelperedskap.
      - Maksimalmål harr er 35 cm.

      - Maksimalmål ørret 30 cm.
      - "Baglimit", hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk pr. døgn.
      - Fisker plikter å ha med mål. Ved tvil skal fisken settes tilbake.
      - Barn under 16 år: fisker gratis, tillatt å bruke stang/håndsnøre, men må ellers forholde seg  

        til fiskereglene i fluefiskesonen.  

 

§6. Gjeddesone (særskilte regler):

      -  Fiskeredskaper som er tillatt er sportsfiskeredskap som flue, sluk, spinner og mark.  Agnfiske

         er forbudt. Ikke tillat med bunden fiskeredskap.

      -  Det er tillat å bruke hov som hjelperedskap.
      -  Maksimalmål gjedde: All gjedde over 65 cm skal gjenutsettes.
      -  Fisker plikter å ha med mål. Ved tvil skal fisken settes tilbake.

      -  Barn under 16 år fisker gratis, men må ellers forholde seg til fiskereglene i gjeddesonen.

 

§7. Fiskeredskap i Langsjøen:

      Ved dorging, herunder dorgeredskap som dyprigger. Det tillates to 2 stenger/sluker pr fisker. Maksimum fire 4 stenger/sluker pr båt. Det er        

      tillatt med fiskestang/håndsnøre o.l., unntak fluer med mothake. Det er tillat å bruke hov som hjelperedskap i Langsjøen.

 

§8. Bunden fiskeredskap i Langsjøen, rettighetshavere:

      Rettighetshavere har lov å bruke ruse, bunngarn, flytegarn og not, dette gjelder hele Langsjøen, ikke tillatt innenfor en radius på 200m fra utløp              Hola og i gjeddesonen. Det er også lov å bruke oter.

      I Langsjøen anbefales garn med 26 og 29 mm maskevidder, maskevidder på 35 og 39 mm fører til at dødeligheten hos ørret større enn

      ca. 30 cm øker.  Anbefalt maskevidde for storruser er 25 mm.

 

§9. Bunden fiskeredskap i Langsjøen, ikke -rettighetshavere:

      Innehaver av garnkort gis rett til å fiske med inntil 5 bunngarn (maks lengde 25m, maks dybde 2m) pr døgn. Maskevidde større en 35 mm ikke              tillatt. Garnkort gjelder kun Langsjøen. Forbud å fiske med bunden redskap i gjeddesonen i Langsjøen og i en radius på 200m fra utløp Hola.

 

§10. Merkeplikt for fastbunden redskap:

        All fastbunden redskap skal være tydelig merket med flottør i begge ender med eierens navn og adresse.

 

§11. Minstemål på fisk:

        I bekker jfr. §4 i fiskereglene, er minstemålet på ørret  18 cm (dette gjelder alle).

 

§12. Maksimalmål på fisk:

        I vassdraget Hola og Langsjøen er maksimalmålet på ørret 30 cm og harr 35 cm, med slikt unntak:

        Hver fisker kan ta en 1 en fisk over maksimalmål pr. døgn.

        All gjedde over 65 cm skal gjenutsettes.

        Med bruk av bunden redskap (garn, ruse og not) i Langsjøen gjelder ikke maksimalmål.

 

§13. Fangstbegrensning, (baglimit):

        Døgnkvote på harr og/eller ørret i Hola elv, sone Fiske for alle: 2 to fisk pr. døgn.

        Hver fisker kan ta en 1 en fisk over maksimalmål pr. døgn.

 

§14. Gjenutsetting av fisk, (rådgivende):
        For at fisken skal overleve gjenutsetting er følgende svært viktig:
        Land fisken så fort du kan, ta ikke på fisken med tørre hender, ikke løft fisken unødvendig opp fra vannet, vær rask og effektiv, bruk          

        krokløsertang, fjerne mothaker på fiskekroker ved å file ned eller klemme inn med tang anbefales ikke, bruk solid fortom som tåler at fisken                    tas raskt inn mot land, bruk sirkelkroker ved meitefiske (disse kroker normalt lenger ut i fiskekjeften) og bruk håv med knuteløst, småmasket                  nett og håven må også være stor nok til å romme fisken uten at finner, hale og slimlag skades.

 

§15. Agn:

        Kun tillatt å bruke agn av fisk fisket i Femund-/Trysilvassdraget. Kun tillatt å bruke; sik, ørret, lake, harr, gjedde og abbor.

        Bruk av fiskeagn fra fisk f.eks. fra Glommavassdraget vil bli anmeldt.

 

§16. Gjeddefiske (særskilte regler):

        For rettighetshavere er gjeddefiske med skytevåpen tillatt, jfr. §37 Lov 1992-05-15 nr 47. Skiftelig tillatelse for de aktuelle jaktdager gis etter                    søknad i den enkelte tilfelle av Hola fiskeforening. Det er viktig å vise hensyn. Unntak: Skytevåpen er ikke tillat som fiskeredskap i              

        gjeddesonen i Langsjøen. Tillatt maksimalmål gjedde er 65 cm.

 

§17. Lyster eller liknende redskap med spiss eller krok er ikke tillatt i vassdraget Hola - Langsjøen. Unntak: Lyster eller liknende redskap med spiss         eller krok er tillatt som hjelperedskap på gjedde under maksimalmål (65 cm), for å ta opp gjedde som er fanget med lovlig redskap.

 

§18. Fiskeredskap brukt i et annet vassdrag enn Femund-/Trysilvassdraget skal rengjøres og tørkes, det samme gjelder støvler, klær, ol. Sløying             av fisk fisket i et annet vassdrag, enn Femund-/Trysilvassdraget, er ikke tillat ved dette vassdraget.

 

§19. Vedrørende fiskeforvaltning fritas reglene i sin helhet, gjelder kun forvaltningsarbeid av Hola fiskeforening.

 

§20. Fiskekort er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

 

§21. Det er ikke tillat å ta imot eller omsette fisk som er fanget i strid med fiskereglene.

 

§22. Overtredelse av fiskereglene vil bli anmeldt, §14 gjenutsetting av fisk er rådgivende.

 

§23. Fiskereglenes ikrafttreden:

                                                   Fiskereglene gjelder fra og med 2013 og inntil videre.

bottom of page